MENU
Форма за Търсене
BG EN
Телефон: +(359) 889 40 40 50
Certified Green Building

Поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО

ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

GDPR

Идент. № FORM_01

Версия 0.1

Администратор: "ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

ДЛЗД/Отговорник: Станимира Замова

 

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

"ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131205303 с предмет на дейност :

 

Отдаване под наем и управление на сградите и площите на Офис Сердика

 

Данни за контакт с "ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД:

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: гр. София 1407, район Триадица, бул. „Черни връх“ № 100

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук: 1

Ел.поща data.protection.bg@nepirockcastle.com

Тел: +359 885 88 99 77

 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

Идентификационни данни за целите на сключване на договор, данни от бисквитки на интернет страницата ни (за повече информация вж. Политика за използване на бисквитки) и данни свързани с реклама, за които ще изискваме изрично съгласие

Специални категории данни, които обработваме:

ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД не събира специална категория лични данни за Вас

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

 1. Сключване на договор за наем или друг вид услуга

 2. Рекламни и информационни цели

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 1. Обработването се основава на договорно основание между страните

 2. Обработването се основава на вашето съгласие

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

NEPI Rockcastle plc – за повече информация вижте

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

"ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица (без предварително да получи Вашето съгласие).

Период на съхраняване на данните

"ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от законово регламентирания срок съгласно законодателството на Република България.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от "ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

 • имате право да поискате от "ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

 • имате право да поискате от "ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

 • имате право да поискате от "ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

 • когато сте оттеглили своето съгласие;

 • когато сте възразили срещу обработването,

 • когато обработването е незаконосъобразно;

 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • имате право да поискате от "ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е - За България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез "ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на "ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

 

Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламента относно защитата на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Защо "ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим възможността за сключване на договор за наем или друг вид услуга, е необходимо да съберем лични данни за целите на идентификация, кореспонденция и връзка . Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, "ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни за събиране на информация през сайта ни:

Виж (линк) Условия за използване на бисквитки

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

"ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от "ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите лични данни, които събирате?

"ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

"ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 • В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).

 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните

 • Целите на обработването;

 • Правното основание за обработката;

 • Съответните категории лични данни, които се обработват;

 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;

 • Ако обработката се основава на законните интереси на "ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси.

 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.

 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите (тук) или да отправите искане на посочените контактни данни на "ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: субектът на данни да се легитимира, така че да удостоверим самоличността му еднозначно – лични документи, клиентски номер, електронна карта и т.н.).

Местоположение:

Държава: България

Адрес: България, гр. София 1407, район Триадица, бул. „Черни връх“ № 100

Ел.поща data.protection.bg@nepirockcastle.com

Тел: +359 885 88 99 77