УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ) GDPR

Идент. № FORM_01

Версия 0.1

Администратор: „ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ДЛЗД/Отговорник: Станимира Замова

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

„ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131205303 с предмет на дейност :

Отдаване под наем и управление на сградите и площите на Офис Сердика

Данни за контакт с „ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД:

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: гр. София 1407, район Триадица, бул. „Черни връх“ № 100

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук: 1

Ел.поща data.protection.bg@nepirockcastle.com

Тел: +359 885 88 99 77

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

Идентификационни данни за целите на сключване на договор, данни от бисквитки на интернет страницата ни (за повече информация вж. Политика за използване на бисквитки) и данни свързани с реклама, за които ще изискваме изрично съгласие

Специални категории данни, които обработваме:

ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не събира специална категория лични данни за Вас

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

  1. Сключване на договор за наем или друг вид услуга
  2. Рекламни и информационни цели

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

  1. Обработването се основава на договорно основание между страните
  2. Обработването се основава на вашето съгласие

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

NEPI Rockcastle plc – за повече информация вижте

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

„ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица (без предварително да получи Вашето съгласие).

Период на съхраняване на данните

„ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от законово регламентирания срок съгласно законодателството на Република България.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е – За България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на „ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламента относно защитата на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Защо „ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим възможността за сключване на договор за наем или друг вид услуга, е необходимо да съберем лични данни за целите на идентификация, кореспонденция и връзка . Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни за събиране на информация през сайта ни:

Виж (линкУсловия за използване на бисквитки

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

„ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от „ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите лични данни, които събирате?

„ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

„ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите (тук) или да отправите искане на посочените контактни данни на „ЦЕЕ ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: субектът на данни да се легитимира, така че да удостоверим самоличността му еднозначно – лични документи, клиентски номер, електронна карта и т.н.).

Местоположение:

Държава: България

Адрес: България, гр. София 1407, район Триадица, бул. „Черни връх“ № 100

Ел.поща data.protection.bg@nepirockcastle.com

Тел: +359 885 88 99 77